• Kdo je soudní exekutor

Soudním exekutorem může být, kromě jiného, jen bezúhonná osoba, která získala úplné vysokoškolské vzdělání, má předpokládanou exekutorskou praxi a byla do svého úřadu jmenována ministrem spravedlnosti. Soudní exekutor má postavení veřejného činitele a vykonává exekuční činnost nezávisle. Soudní exekutor může vykonávat svou činnost pouze, jestliže složí slib do rukou ministra spravedlnosti a uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem exekuční činnosti.

  • Smysl nového exekučního zákona

Smyslem zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, neboli exekučního řádu, bylo a je reálnější možnost pro ty, jejichž dlužníci si neplní své povinnosti nejen dobrovolně, ale ani na základě např. rozhodnutí soudů, aby mohl za využití zákonných prostředků vymoci svůj nárok.

  • Jak zahájit exekuci ?

Exekuční řízení se zahajuje na návrh, který si může strana oprávněná sepsat sama nebo za pomoci soudního exekutora či advokáta. Soudní poplatek za podání návrh na zahájení exekučního řízení se nehradí. Součástí návrhu podávaného k příslušnému soudu je zejména určení soudního exekutora, který má být exekucí pověřen a může to být kterýkoliv soudní exekutor v ČR. Podkladem pro návrh je exekuční titul. Jsou-li splněny všechny podmínky, nařídí příslušný soud exekuci a pověří soudního exekutora jejím provedení do 15 dnů od podání návrhu.

  • Exekuční titul

Exekučním titulem může být rozhodnutí soudu, rozhodčí nález, notářský či exekutorský zápis s doložkou vykonatelnosti, schválený smír atd. Podstatnou podmínku je, že tato listina musí být vykonatelná.

  • Provádění exekuce soudním exekutorem

Po nařízení exekuce je na soudním exekutorovi, aby zjistil majetkové poměry povinného a vhodným a účelným postupem exekuci na majetek povinného provedl. Soudní exekutor může v exekučním řízení zvolit kterýkoliv způsob provedení exekuce, ale samozřejmě může zvolit i způsobů více. Tedy je možné provádět např. exekuci přikázáním pohledávky z účtu, srážky ze mzdy, srážky z důchodu, exekuci věcí movitých i nemovitých, exekuci prodejem podniku, ale lze provádět i vyklizení bytu či nebytového prostoru atd.

  • O penězích

Soudní exekutor je oprávněn požadovat v souladu se zákonným předpisem zálohu na náklady exekuce, která činí 4,5% z vymáhané částky, minimálně však 3.000,- Kč, ale náš Exekutorský úřad ZÁLOHU NEPOŽADUJE.
Veškeré náklady exekučního řízení, které soudní exekutor určí v příkazu k úhradě nákladů, jdou vždy k tíži povinného, tedy i odměna exekutora, pokud se však nejedná o smluvní odměnu sjednanou mezi soudním exekutorem a oprávněným. Pro případ, že povinný bude zcela nemajetný, budou hotové výdaje přesně vyčísleny a se stranou oprávněnou řádně zúčtovány.

  • Další činnosti soudního exekutora

Neméně důležitou činností soudního exekutora je sepisování exekutorských zápisů se svolením k vykonatelnosti zápisu, tedy pokud je Váš dlužník ještě ochoten podepsat, že svůj dluh uznává a že jej v dohledné době splatí, pak takováto dohoda sepsaná u soudního exekutora Vám plně nahradí soudní rozhodnutí. Soudní exekutor však může osvědčovat i skutkové děje a stav věci, může dále přijímat do úschovy peníze, listiny i jiné movité věci.