INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ŘÍZENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

 

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je soudní exekutor JUDr. Monika Elfmarková, Exekutorský úřad Praha 4, K Beránku 3, 143 00 Praha 4 – Modřany (dále jen „Správce“).

 

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ohledně uplatnění práv nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese podatelna@exekutor.info.

 

 1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje účastníků exekučního řízení (dále jen „Subjekty údajů“) jsou zpracovávány za účelem výkonu exekuční a další činnosti dle příslušných právních předpisů. Tyto činnosti zahrnují zejména:

 • výkon exekučních titulů,
 • zřizování exekutorského zástavního práva,
 • poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu,
 • provádění autorizované konverze dokumentů,
 • přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy,
 • doručování písemností,
 • provádění dražeb movitých a nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí,
 • sepisování exekutorských zápisů,
 • aj.

Právní základem pro zpracování osobních údajů Subjektů údajů je plnění právní povinnosti a výkon veřejné moci, případně plnění smlouvy či oprávněný zájem.

 

 1. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

 

Předmětem zpracování jsou u fyzických osob osobní údaje, které jsou poskytnuty v rámci provádění exekuční a další činnosti. Těmito údaji jsou s ohledem na procesní postavení fyzické osoby zejména:

 • jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa);
 • datum narození;
 • rodné číslo;
 • údaje o majetku (peněžní účty, spoření, příjmy, movité věci, nemovité věci),
 • další údaje potřebné pro řádný výkon exekuční činnosti (např. spisová značka/číslo jednací exekuční věci, spisová značka/číslo jednací exekučního titulu a označení jeho původce, exekučně vymáhaná povinnost, údaj o řidičském oprávnění Subjektu údajů, údaj o tom, zda je Subjekt údajů ve vazbě, výkonu trestu odnětí svobody či zabezpečovací detenci, údaj o existenci smlouvy o úpravě manželského majetkového režimu).

 

 

 

Zdrojem těchto údajů jsou zejména podání a vyjádření fyzických osob, veřejné a neveřejné seznamy a rejstříky, třetí osoby v důsledku reakcí na součinnostní dotazy správci a další osoby dotčené postupem správce.

 

 1. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Příjemci osobních údajů jsou:

 • správci a dodavatelé informačního systému,
 • provozovatelé poštovní přepravy zásilek,
 • příjemci žádostí o poskytnutí součinnosti dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů,
 • zaměstnanci Správce, zaměstnanci soudního exekutora jsou v souladu s ustanovením § 31 odst. 9 exekučního řádu vázáni povinností mlčenlivosti,
 • ostatní účastníci exekučního řízení, osoby nahlížející na úřední desku soudního exekutora, veřejné rejstříky, RZE, CEE, katastr nemovitostí, soudní znalci a jejich konzultanti při oceňování dražených věcí, zájemci o dražby prováděné v rámci exekuční a jiné činnosti soudního exekutora, účastníci dražeb prováděných v rámci exekuční a jiné činnosti soudního exekutora, spoluvlastníci dražených věcí, adresáti dražebních vyhlášek dle příslušných ustanovení exekučního řádu, občanského soudního řádu a prováděcích právních předpisů, subjekty provádějící dražbu spoluvlastnického podílu na dražených věcech při koordinaci dražeb.

Správce dále předává osobní údaje účastníků exekučního řízení a osob dotčených jeho postupem v případech, kdy je mu uložena povinnost poskytnout exekuční spis nebo jeho část typicky dohledovým orgánům, soudům a orgánům činným v trestním řízení.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

 

 1. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení exekučního řízení nebo výkonu další činnosti. Po jejich skočení jsou osobní údaje archivovány po dobu určenou v příslušných právních předpisech (účetní a daňové předpisy, občanský soudní řád, exekuční řád a stavovské předpisy). Po uběhnutí stanovených lhůt jsou osobní údaje likvidovány.

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.