Vzor Návrhu na zahájení exekuce

Stáhněte si vzor návrhu na zahájení exekuce ZDE.

 

                                                                                                                                         JUDr. Monika Elfmarková
Exekutorský úřad Praha 4
K Beránku 3
143 00 Praha 4

Oprávněný:  (věřitel)

Povinný: (dlužník)

Soudní exekutor: JUDr. Monika Elfmarková, Exekutorský úřad Praha 4, K Beránku 3, 143 00 Praha 4

Exekuční návrh

Dvojmo

—————————————————

Pravomocným a vykonatelným ……(exekuční titul)  č.j. …… vydaným dne ……., byla povinnému uložena povinnost zaplatit oprávněnému částku ……. Kč spolu se zákonnými úroky z prodlení ve výši …… a  na náhradě nákladů nalézacího řízení částku ve výši ………., to vše do 3 dnů od právní moci …. (exekučního titulu). …..(Exekuční titul) č.j. ……… nabyl právní moci dne …………..

Ke dni podání tohoto návrhu povinný ani částečně svou povinnost dobrovolně nesplnil.

Oprávněný prohlašuje, že pro vymáhanou povinnost nebylo zahájeno jiné exekuční řízení podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

Oprávněný navrhuje, aby soud pověřil provedením exekuce k vymožení pohledávky a jejího příslušenství podle shora uvedeného exekučního titulu soudního exekutora JUDr. Moniku Elfmarkovou, Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem K Beránku 3, 143 00 Praha 4.

Na základě shora uvedených skutečností oprávněný navrhuje, aby:

  1. se podle …..(exekučního titulu) …… č.j. …… vydaného dne ……….,vedla exekuce proti povinnému k vymožení povinnosti zaplatit oprávněnému částku ………. Kč spolu se zákonnými úroky z prodlení ve výši……………, na náhradě nákladů nalézacího řízení částku ve výši ……………. Kč a k vymožení povinnosti uhradit pověřenému soudnímu exekutorovi náklady exekuce a náklady oprávněného spjaté s exekucí.

II.vedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Monika Elfmarková, Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem K Beránku 3, 143 00 Praha 4

Přílohy: originál/ověřená kopie exekučního titulu

V …………. dne ………                                               ……………………………………………

Napsat komentář